Home
Even voorstellen
Producten
Projecten
Contact

PROJECTEN

 

 - Pilot Watermolenlandschappen in het Groene Woud, kansen voor watermolens, in opdracht van Molenstichting Noord-Brabant. Multidisciplinair onderzoek naar toekomstkansen voor watermolenlandschap, in samenwerking met Royal HaskoningDHV en Bureau Overland, september 2018 - juli 2019. Zie artikel in het tijdschrift Molens, verenigingsorgaan De Hollandsche Molen, Download

- Dat Wat Blijft, kunstproject in 's-Hertogenbosch op inititatief van kunstenaar Monique Broekman, om erfgoedverhalen over het afgedankte kanaal de Zuid-Willemsvaart dwars door het centrum van 's-Hertogenbosch te verzamelen en tastbare verwijzingen naar die verhalen te exposeren, juni 2018, zie: https://www.moniquebroekman.nl/project/dat-wat-blijft/

- Dialoog Energietransitie in de Haarlemmermeer, om kansen voor cultureel erfgoed helder te krijgen in de energietransitie in de Haarlemmermeer, in opdracht van Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol, november 2018. Zie: https://www.podiumarchitectuur.nl/product/download-verslag-dialoog-energietransitie-erfgoed-haarlemmermeer

- Pilotonderzoek Erfgoed en Energie in opdracht van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed t.b.v. Erfgoedmonitor, najaar 2018. 

- Cultuurhistorisch onderzoek sluizencomplex Halfweg in opdracht van IV-Infra, mei-juni 2018

- Schrijven Projectplan Toekomst voor watermolenlandschappen in Het Groene Woud december 2017 - februari 2018, in opdracht van Molenstichting Noord-Brabant en in samenwerking met Bureau Overland. Formuleren van een projectaanpak voor watermolenlandschappen in Het Groene Woud. 

- Beleidsonderzoek in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,  m.b.t. Erfgoedmonitor november  2017 - februari 2018. Zie: https://erfgoedmonitor.nl/onderwerpen/erfgoed-en-water 

- Inventarisatie waterschapserfgoed, onderzoek in opdracht van Erfgoedvereniging Heemschut maart-juli 2017. onderzoek bij alle waterschappen naar de relatie tussen waterschap en erfgoed (zie ook artikel in tijdschrift Heemschut in de rubriek Lezingen/Publicaties, zie onder). Zie ook: https://www.heemschut.nl/nieuws/actueel/bericht/rapport-waterschapserfgoed-een-verkenning

- 1-meting 2016. Beleidsonderzoek Visie Erfgoed en Ruimte in opdracht van Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, oktober-december 2016. Gegevens vormen basis voor indicatoren erfgoed en water in Erfgoedbalans, erfgoedbeleid in gemeenten, provincies en waterschappen, zie: https://erfgoedmonitor.nl/onderwerpen/erfgoed-en-water

Steekproef hoe de beleidslijnen voor het omgaan met watererfgoed uit de Visie Erfgoed en Ruimte van 2011 in de beleidsvisies van verschillende overheidslagen en andere actoren in de ruimtelijke ontwikkeling verwerkt zijn.

- Onderzoek watermolenlandschappen in opdracht van Waterschap Aa en Maas,  juni-december 2016 in samenwerking met Royal HaskoningDHV en Bureau Aangepaste Techniek (BAT)

zie de link voor het rapport: https://erfgoedenruimte.nl/publicaties/onderzoek-herstel-watermolenlandschappen-aa-en-maas

Doel van dit project is om te kijken of de historische watermolensystemen een rol kunnen hebben in toekomstige ontwikkelingen, gericht op het klimaatbestendig maken van gebieden. Er zijn 17 locaties in het stroomgebied van de rivier de Aa en de Graafsche Raam onderzocht. Voor deze watermolenplekken is een beoordelingskader ontworpen. Voor één van de locaties is een concreet schetsontwerp gemaakt hoe het gebied mogelijk ontwikkeld kan worden om 'klimaatproof ' te worden. Het gaat om het dorp Erp, waar op basis van de historische gegevens een waterbergingsgebied en een klimaatbestendige dorpskern gemaakt kunnen worden.

- Inventarisatie archeologisch onderzoek aan dijken in opdracht van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, oktober-december 2015. De opgehaalde gegevens dienen als basis voor een database met historische informatie over dijken

- Nulmeting 2010. Beleidsonderzoek in opdracht Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, januari-juni 2014.  Visie Erfgoed en Ruimte, progranma Eigenheid en Veiligheid

- Waardestellende cultuurhistorische analyse sluizencomplex Halfweg, in opdracht van Nebest BV,  april 2013

 

LEZINGEN/PUBLICATIES

- Lezing Watermolenlandschappen tijdens Congres Waterbeheer en cultuurhistorie op 15 oktober 2019, georganiseerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer). Zie: https://www.stowa.nl/agenda/congres-waterbeheer-en-landschapshistorie

- Lezing met titel "Watermolenlandschappen in Brabant - nieuwe kansen voor watermolens?" tijdens netwerkmiddag Netwerk Historisch Cultuurlandschap, Amersfoort 5 juli 2019. zie: https://docs.wixstatic.com/ugd/498779_a7fc9a98ba96469e957d971e7b8bbf97.pdf

- Lezing met titel "Over de biografie van een bijna 200-jarig kanaal en schepen als drijvende USB-sticks" t.g.v. kunstproject "Dat Wat Blijft" van kunstenaar Monique Broekman,  3 juni 2019.

- Artikel met titel "Dialoog Energietransitie en Erfgoed Haarlemmermeer: van technisch naar een sociale en ruimtelijke ontwerpopgave", verslag van bijeenkomst op 20 november 2018, op website Podium voor Architectuur Haarlemeermeer en Schiphol, zie: https://www.podiumarchitectuur.nl/product/download-verslag-dialoog-energietransitie-erfgoed-haarlemmermeer

-Lezing met titel "Kansen voor erfgoed in de energietransitie in Haarlemmermeer" in NMCX, Centrum voor Duurzaamheid, Hoofddorp, 20 november 2018. 

- Lezing met titel "Waterschappen en cultureel erfgoed - een verkenning" ter gelegenheid van symposium waterstaatserfgoed georganiseerd door STOWA in Appeltern, zie :https://youtu.be/61Bqwz39vJ8  en de link: https://www.stowa.nl/nieuws/waterstaatkundig-erfgoed-kan-nut-bewijzen        

- Lezing met titel "Watermolenlandschappen. De Kilsdonkse molen in breder perspectief", Heeswijk-Dinther, voor Vrienden van de Kilsdonkse Molen, september 2018

- Artikel met titel "Waterschappen en cultureel erfgoed Visitekaartje voor de organisatie" in tijdschrift Het Waterschap juli 2018
Download

- Lezing "Wat heeft een waterschap met erfgoed?" in kader van studiemiddag watererfgoed Erfgoedvereniging Heemschut, Amersfoort 15 juni 2018. 

- Lezing watermolenlandschappen in kader van Studiedag historische geografie van beekdalen, Erfgoedhuis Eindhoven, 17 mei 2018.

- Artikel met titel "Heemschut en waterschapserfgoed" in tijdschrift Heemschut, februari 2018
Download

- Interview n.a.v. onderzoek naar waterschappen in opdracht van Erfgoedvereniging Heemschut in themabijeenkomst Waterbeheer en Erfgoed (Unie van Waterschappen, SIKB, ERM), 30 november 2017

- Lezing maritiem cultuurlandschap en kanalen t.g.v. studiemiddag FIEN en boekpresentatie Kanalen in Nederland, Lelystad, oktober 2016

- Gastcollege TU-Eindhoven, Department of the Built Environment, kansen voor herbestemming scheepswerfterreinen langs de Noord i.v.m. werkcollege Resilient Architecture, april 2016 

- artikelen in themanummer Erfgoed en Ruimte, tijdschrift van Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, 2|2015  over     inzetten erfgoed bij klimaatvraagstukken en Kustvisie

       Dubbelsterk Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2 2015.pdf
Download 

     Oude kade, nieuwe kade Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2 2015.pdf
Download

- Noord-Brabants Archeologisch Genootschap (NBAG): lezing maritiem cultuurlandschap t.g.v. studiedag Brabant onder water, november 2014

- tekstbijdrage eindpublicatie Vergeten kanalen en ruimtelijke kwaliteit in Brabant, in opdracht van Provincie Noord-Brabant, mei 2014

- lezing Veghel Havenstad voor gemeente Veghel, maart 2013

- Studie naar maritiem erfgoed en maritiem cultuurlandschap. Onderzoek naar schipperscultuur. juli 2012

masterscriptie Erfgoedstudies Vrije Universiteit Amsterdam

Om de bereikbaarheid van plekken en gebieden te vergroten zijn er in Nederland eeuwenlang kanalen gegraven. De kanalen vormden een uitbreiding op het bestaande vaarwegennetwerk. Een aansluiting op deze infrastructuur was van groot belang voor de verdere ontwikkeling van gebieden en plaatsen. Het maakte groei mogelijk door de grootschaliger en meer constante wijze waarop transport geregeld kon worden. In mijn afstudeeronderzoek heb ik gekeken naar een beroepsgroep die een belangrijke bijdrage leverde aan het functioneren van dit transportsysteem: de binnenvaartschippers. Welke gevolgen had de komst van deze nieuwe beroepsgroep voor een gebied? Als casus heb ik drie plekken langs de Zuid-Willemsvaart nader onderzocht: Veghel, Helmond en Weert. Wanneer we als het ware vanaf het water naar gebiedsontwikkelingen kijken, is daarin een bepaald patroon te herkennen, samen te vatten met de term maritiem cultuurlandschap.

Klik hier voor het onderzoek "Maritiem cultuurlandschap in Brabant? Schippers en de Zuid-Willemsvaart."

OVERIGE ACTIVITEITEN

- docent Bestuursacademie Nederland en NCOI Techniek en Veiligheid

- lid bestuur Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland

- docent Bestuursacademie Nederland, module Erfgoed en Natuur

- lid bestuur Federatie Industrieel Erfgoed Nederland

- commissielid Erfgoedvereniging Heemschut Noord-Brabant

Top